WEBINAR RECORDING/Запис на вебинар

SHORT SUMMARY IN BULGARIAN

Образът на тялото и нарушенията в храненето

Образът на тялото е субективният смисъл, който имаме към външния си вид и тялото си. За разлика от това, което другите виждат, когато ни гледат, изображението на тялото ни често се различава от обективния размер и форма на тялото ни. И мъжете, и жените понякога се чувстват не удовлетворени от тялото си и неговите части. Въпреки това жените от общата популация съобщават повече негативни нагласи за физическия си вид, отколкото мъжете. За съжаление отрицателният образ на тялото често започва, когато момичетата са млади и се простират далеч в зряла възраст. За някои жени това продължава целият им живот.

Натрапчивата загриженост за телесната форма и теглото стана толкова често срещана сред западните жени на всички възрасти, че сега това е норма. Резултатите от голямо проучване показват, че проблемите с образа на тялото са по-често срещани в западните страни, отколкото в която и да е друга държава. Освен това, недоволството от собственото тяло е водеща причина за хранителните разстройства,като анорексия, булимия, хиперфагия и подпраговоите им форми. Следователно есенциална е ролята на превенция на негативният образ на тялото за предотвратяване на нарушенията в храненето.

……………………………

SHORT SUMMARY IN ENGLISH

Body Image and Eating Disorders

Body image is the subjective sense we have of our appearance and our body. Unlike what others see when they look at us, our body image is often different from the objective size and shape of our body. Both men and women sometimes feel dissatisfied with their bodies and its parts. However, women in the general population report more negative attitudes about their physical appearance than do men. Sadly, negative body image often begins when girls are young and extend far into adulthood. For some women, it lasts their entire lives.

Obsessive concern about body shape and weight have become so common among western women of all ages that it is now the norm. Moreover, results of a large survey indicate those body image problems are more common in western countries than in any other nation. In addition, dissatisfaction with one’s own body is a leading cause of eating disorders such as anorexia, bulimia, hyperplasia and subthreshold forms. The role of prevention of negative body image in preventing eating disorders is therefore essential.

…………………………………..

BIO in English

Dr. Elisaveta Pavlova possesses PhD in psychology, MS in counseling psychology, and BA with a double major in psychology and human relations from Canadian university Concordia. She has more than 12 years’ experience in the eating disorders field, 2 of which from Canada, at ANEB Quebec. Dr. Elisaveta Pavlova obtained her CEDS (Certified Eating Disorders Specialist) official designation in iaedp™ (International Association for Eating Disorders Professionals) in 2016. Since the same year, she has become the Chairperson of the iaedp™ International Chapter in Bulgaria, which has been recognized by iaedp™ as a Designated Educational Affiliate in Bulgaria due to the pioneering organization of Dr. Elisaveta Pavlova in terms of translation and dissemination of the iaedp™’s Educational Designation  for Bulgarian professionals in the field of eating disorders. She is also the Founder and President of the First Bulgarian Organisation for Eating Disorders -Association UNIKAL and the UNIKAL Online Institute. Furthermore, Dr. Elisaveta Pavlova  is lecturer and trainer for webinars and courses in the field of food and body issues, eating disorders, body image, confidence, self-esteem issues,  Intuitive Eating Approach, and other related topics.

———————————————————————————

BIO in Bulgarian 

Накратко за Лектора

Д-р Елисавета Павлова притежава докторска степен по психология, магистърска степен по консултативна психология и бакалавърска степен с двойна специалност по психология и човешки отношения от канадския университет Конкордия. Има повече от 12 години опит в областта на хранителните разстройства, 2 от които от Канада, в ANEB Квебек. Д-р Елисавета Павлова получи официалното си наименование CEDS (сертифициран специалист по хранителни разстройства) в iaedp ™ (Международната асоциация за професионалисти при хранителни разстройства) през 2016 г. От същата година тя стана председател на международния клон на iaedp ™ в България, който беше признат от iaedp ™ като Обозначен Образователен Филиал в България, благодарение на „пионерската организационна дейност” на д-р Елисавета Павлова по отношение на превода и разпространението на образователната квалификация на iaedp ™ за българските професионалисти в областта на хранителните разстройства. Тя е основател и президент на Първата българска организация за хранителни разстройства – Асоциация UNIKAL  и UNIKAL Online Института. Освен това, д-р. Елисавета Павлова е лектор и обучител на уебинари и обучения в областта на проблеми с хранене и тяло, хранителни разстройства, телесен образ, увереност, проблеми със самочувствието, интуитивно хранене и други свързани теми.

(Visited 162 times, 1 visits today)